Aviso Legal

Aviso Legal

ENTIDADE TITULAR
En cumprimento do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase que a entidade titular deste sitio en Internet é o Partido Popular, partido político con personalidade xurídica propia de acordo coa Lei Orgánica 6/2002, de 27 de xuño, e inscrita no Rexistro de partidos políticos con data 4 de maio de 1977, Folio 193, Tomo Primeiro , modificando o seu denominación con data 6 de febreiro de 1989. CIF G 28570927. Domicilio social: rúa Génova, 13. 1ª planta. 28004 Madrid. Teléfono, 917000200. E-mail: lopd@ppacoruna.es
PRIVACIDADE DOS DATOS
  1. No Partido Popular da Coruña, titular de www.ppacoruna.eswww.ppacoruna.gal e www.ppacoruna.com con domicilio social en  Praza de San Andrés. C/Arco 13, 1º 15003 A Coruña (España) estamos preocupados pola seguridade e por garantir e protexer a privacidade dos datos achegados polos usuarios do noso sitio web. Por iso, garantimos que o tratamento dos datos efectúase baixo niveis de seguridade que impiden a perda, manipulación dos datos ou accesos non autorizados.
  2. A efectos do cumprimento co disposto en a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e da súa normativa de desenvolvemento, o Partido Popular da Coruña informa de que todos os datos de carácter persoal que os nosos usuarios acheguen a www.ppacoruna.es, www.ppacoruna.gal ou www.ppacoruna.com incluída a dirección IP do equipo desde o que accede-, ben sexa a través de calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos, cuxo titular e responsable é o Partido Popular da Coruña, e serán tratados coa máxima confidencialidade.
  3. Os datos que se pidan aos usuarios de www.ppacoruna.es, www.ppacoruna.gal ou www.ppacoruna.com terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, xestionar a administración do website, realizar estudos estatísticos ou enviar a través de calquera canle (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) información promocional e noticias de todas as actividades inherentes á acción do Partido Popular, en particular as relacionadas a campañas electorais, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc.
  4. O Partido Popular ten implementado as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.
  5. O Partido Popular prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Partido Popular aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.
  6. Se non se facilitan os datos persoais requiridos (ben para o rexistro ou subscrición a calquera tipo de envío ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados.
  7. O usuario garante que os datos persoais facilitados a www.ppacoruna.es, www.ppacoruna.gal ou www.ppacoruna.com son veraces e correctos, reservándose o Partido Popular o dereito para excluír dos servizos do sitio web a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.
  8. O Partido Popular é o único destinatario dos datos. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos legais a través das seguintes canles: Enviando unha nota escrita a Partido Popular, Praza de San Andrés, r/Arco 13, 1º, 15003 A Coruña, especificando: “Cancelación de datos (Internet)”. Enviando un correo electrónico a datos@ppacoruna.es.
 CONDICIÓNS XERAIS DO USO DESTE SITIO

As seguintes Condicións Xerais teñen por obxecto regular as normas de acceso, navegación e uso deste sitio:

Enténdese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos deste sitio, que acepta as presentes Condicións Xerais:

· O acceso ao mesmo é libre e gratuito. Todo o sitio atópase baixo Licenza Creative Commons 3.0, sendo o seu contido como licenza o único válido para todo uso, recoñecemento e atribución de contidos, así como para calquera actividade de reutilización ou distribución da obra.
· O Partido Popular da Coruña non se fai responsable do contido de enlácelos que, eventualmente, puidese incluír neste sitio.
· O Partido Popular da Coruña se reserva as accións legais a que puidese haber lugar respecto de as contravenciones sobre estas Condicións Xerais e a súa política de privacidad.